กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร

 

1. กำหนดการนิทรรศการเชิงวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  …………..ดาวน์โหลดเอกสาร…………

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ วิถีชีวิตประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ………ดาวน์โหลดเอกสาร………