โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กันยายน  ๒๕๖๐ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร   ณ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการต้อนรับจากชมรมการท่องเที่ยวบ้านแป้น ชาวบ้าน ครูนักเรียน เป็นอย่างดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน และให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในบ้านแป้น มีความรู้ความเข้าใจด้านดนตรีและการแสดงท้องถิ่น