การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 395 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันภาษาฯ ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ 1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มงคลวัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) เป็นประธานกรรมการ  2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เป็นกรรมการ 3)นายเกษม บุตรดี (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายนรากร เจริญสุข (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ จากการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ และสรุปการประเมินตนเองของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก