กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ณ ห้องโถง อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดี และอาจารย์ประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้ร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นพร้อมกัน จากนั้นพระครูปริยัติสิริวัฒน์ (หลวงพ่อธนู จนฺทเมธี) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้แสดงธรรมเทศนาในวันพระนี้ ท่านอธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จกิจกรรม