โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น(การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง)

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษา (การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง) ณ ห้องโถงอาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดแนวความคิด ค่านิยม ที่มีอยู่  อันมีองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา ที่ควรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา  เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชนเพื่อให้นักศึกษา  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้   ถ่ายทอดประมวลผล และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  และสังคมอย่างต่อเนื่อง และนายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สมศักดิ์ ศิริขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักศึกษาสามารถประดิษฐ์ขันหมากเบ็งได้อย่างสวยงาม