กิจกรรมไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)

กำหนดการไหว้พระ  สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องโถงอาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร