กิจกรรมอบอรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จันทน์(ดอกอินทนิลน้ำ) ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนเป้าหมาย 5,000 ดอก และด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทั้งมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถทำดอกไม้จันทน์ทั้งหมด  6,200 ดอก ในนามสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขอขอบพระคุณทานบารมี ทุกท่านที่ร่วมมือทำงานสำเร็จตามเป้ายหมาย