ค่ายศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการค่ายศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตระหนักในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนสอดคล้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ของรัฐบาล โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนร ู้3 ฐานคือ  ฐานการเรียนรู้ผ้าย้อมคราม วิทยากรโดย อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ,นางสาวหัตภา  แสนศิริมงคล,นางสาวศิริขวัญ  จิตผิว,นางสาวรุ่งทิพย์  หาชื่น  ฐานการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน วิทยากรโดย นายเกรียงสิทธิ์  ไชยเทศ,นางสาว กิติยา หารธงชัย นางสาว กนกอร พรมศรี ,นางสาว นริศรา พรมสาขา ณ สกลนคร และฐานการเรียนรู้มารยาทไทยวิทยากรโดย นายพูลสวัสดิ์ บัวภาคำ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ,นางเพ็ญนิภา ลาภมี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ,นางสาวอภิษฏา จันทะนิตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูโรงเรียนวิถีธรรมเป็นอย่างดีที่ได้ช่วยเหลือดูแลเด็กทำกิจกรรมจนเป็นที่เรียบร้อย