มรสน. ร่วมอบรมภาษาเวียดนามให้แก่ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา

งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกรมทหารราบที่ 3

ค่ายกฤษณ์สีวะรา  ส่งวิทยากรไปจัดอบรมให้ความรู้ภาษาเวียดนาม ในโครงการอบรมภาษาประเทศใกล้เคียง (เวียดนาม) และภาษาท้องถิ่นภายในหน่วย Unit School ให้แก่กำลังพลภายในหน่วยและหน่วยใกล้เคียง ให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจภาษาเวียดนาม ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสอนอบรมกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร