คณาจารย์ มรสน. เข้าร่วมอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอาจารย์”

เผยเเพร่เมื่อ 337 เข้าชม

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งจัดโดยงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 รวม 45 ชั่วโมง ณ ห้อง 1134 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านร้อยละ 90 และต่างต้องการให้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้อีกอย่างต่อเนื่อง