ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2559-2562

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2559-2562 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ณ โรงแรมอุ่นรัก ริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการวางแผนและงบประมาณ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนของหน่วยงานเครือข่ายทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น