โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่นให้กับ คณะ สำนัก สถาบัน (ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง/คณะ สำนัก สถาบัน)