“นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

ขอเชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมการนุ่งซิ่น

ภายใต้หัวข้อ“นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน” เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของการแต่งกายและพลิกฟื้นวัฒนธรรมการนุ่งซิ่น ให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

โดยมีกิจกรรมให้เข้าร่วมดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น

กิจกรรมและเนื้อหา ในวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่นให้กับ คณะ สำนัก สถาบัน (ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง/คณะ สำนัก สถาบัน)

  1. การประกวดการแต่งกาย “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน”

กิจกรรมการประกวดการแต่งกาย

– ระดับหน่วยงาน

– ระดับรายบุคคล

ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2560 (รวมระเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ถึง  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560) ณ หน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียด

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร  นวลอึ่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 094-1930650, 042-744009  Email : ilac.snru@gmail.com

Full Screen