โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen