โครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา

เผยเเพร่เมื่อ 337 เข้าชม

โครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น ๔ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ อาคาร ๑๙