กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park

งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม การแนะนำประเทศ ศิลปะการพับและตัดกระดาษ 2.ภาษาและวัฒนธรรมลาว การแนะนำประเทศ รำวงลาว 3.ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา เรียนภาษากัมพูชาเบื้องต้น ภาษากัมพูชาผ่านเกมส์ 4.ภาษาและวัฒนธรรมจีน กังฟู 5.ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์