ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร : งานเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 6 ม.ค. 2560

กำหนดการงานเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————————————————————————————-

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๑ ทำบุญตักบาตร  (เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.)

ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.         ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน

                                   ณ ห้องสุระอุทก อาคาร ๑ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.         พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.         ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                   – ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีล
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาพระปริตร

                                  – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกัน

                                  – ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
– พระสงฆ์อนุโมทนา

                                  – ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ

                                  – พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

                                  – ประธานในพิธี  พร้อมทั้งคณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมที่ ๒  เสวนาทางวิชาการ “พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครกับการพัฒนาท้องถิ่น” (เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)

ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.         – พิธีกร อ.วรรณพร  เชิญ ดร.สพสันติ์  เพชรคำ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน

                                  – พิธีกรแนะนำ/กล่าวเชิญวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.         ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการเสวนา

๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น.        สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.        – พิธีกรเชิญ อ.ภูริภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปหัวข้อเสวนา

                                  – พิธีกรเชิญ ดร.สพสันติ์  เพชรคำ กล่าวปิดงาน

กิจกรรมที่ ๓  พิธีแถลงข่าวและเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร  (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)

ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน,สื่อมวลชน
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.         พิธีกร อ.ธิดาวรรณ  วิชนี   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
เชิญผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด……………………………………………

                                   และ แนะนำผู้ดำเนินรายการในการแถลงข่าว
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.         – ดร.สพสันติ์  เพชรคำ  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ดำเนินรายการนำ

                                   ผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่การแถลงข่าวและเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

                                  – รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวถึงงานวัฒนธรรมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

                                 – นายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำเสนอถึงงานด้านพิพิธภัณฑ์

                                 เมืองสกลนคร และเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.       สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

……………………………………………………………..