โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 ระดับสูง ทุกวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 – วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ระดับปานกลาง

ระยะที่ 1 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 – 18.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ