กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ภาษาและวัฒนธรรมจีน และภาษาและวัฒนธรรมลาว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 11.30 น. งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมจีน คือ กังฟูจีน โดยอาจารย์ Ms.Liang Chengmei (อ.เฉินเม่ย)

เวลา 10.30 – 11.30 น. กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมลาว โดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาว การฟ้อนรำวงลาว โดยอาจารย์บุนเที่ยง พิลาวัน