กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น. งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา โดยเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง เรียนรู้ภาษากัมพูชาจากเพลง โดยอาจารย์ Ms. Lor Sunkim (อ.คิม)