กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับแหล่งเรียนรู้หอวัฒนธรรมมีชีวิต

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:00-12:00 น. งานบริการวิชาการด้านวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (English for Presentation) กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน แนวคิด และกระบวนการ ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงานบริษัท เลขานุการ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนสายการบิน มัคคุเทศก์ เป็นต้น จากความสำคัญที่กล่าวมา ผู้สอนได้มีการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติได้จริง จากสถานการณ์จำลองและในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยและก่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน อย่างเช่น หอวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้บริการวิชาการด้านการจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บริเวณแอ่งสกลนคร การให้บริการวิชาการนี้จะมีรูปแบบการให้บริการในกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มีนักวิชาการบรรยายให้ความรู้ การบรรยายให้ความรู้โดยนักศึกษาชมรม หรือการให้ความรู้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการและนำความรู้นั้นไปฝึกบรรยาย

15152435_1180316372017046_668383806_o

การมอบหมายงานและลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้

15151573_1180317505350266_1590879501_n

การร่วมเลือกจุดเด่นของหัวข้อที่จะนำเสนอ

15129772_1180319112016772_771147829_n

การลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลกับนักวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาไปวางแผนการนำเสนอ

15128624_1180321912016492_2054206171_n 15151070_1180320782016605_1944580518_n 15139715_1180320595349957_2080370159_n 15139636_1180320708683279_1905309365_n 15134314_1180321382016545_1537775994_n 15134279_1180320892016594_2042717001_n 15058755_1180322152016468_261497658_n 15086390_1180322032016480_108570165_n 15086416_1180321198683230_1028237212_n 15086779_1180320318683318_1911336424_n

การนำเสนองานเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณแอ่งสกลนคร บรรยายด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

15086900_1180322312016452_1516353596_n

การสรุปและอภิปรายประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการนำเสนองานเกี่ยวกับงานหอวัฒนธรรม ณ ห้อง ASEAN Seminar room ชั้น 2 อาคาร 1