งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา ดำเนินโครงการอบรมและจัดสอบภาษาจีนHSK

ระหว่างวันที่ 2 – 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 – 18.00 น. งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา ดำเนินโครงการอบรมและจัดสอบภาษาจีนHSK โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในการพูดภาษาอื่นในอาเซียนได้ และเพื่อให้นักศึกษาผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และสามารถขอทุนไปเรียนต่อประเทศจีนในอนาคตได้ ณ ห้อง 1133 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ผู้สอน Ms.Liang Chengmei (อ.เฉินเม่ย)