จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปี 2 – 4 จำนวน 220 คน ณ อาคาร 19 ห้อง 19212