โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม  พ.ศ.2559 ณ กรุงเทพมหานครฯ