นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๓ (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร