ประชุมวิชาการนานาชาติ และฉลองครบรอบก่อตั้งสถาบัน 57 ปี ของมหาวิทยาลัยกว่างบิงห์

ประชุมวิชาการนานาชาติ และฉลองครบรอบก่อตั้งสถาบัน 57 ปี ของมหาวิทยาลัยกว่างบิงห์ ณ จังหวัดกว่างบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม