โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู อาจารย์ และค่ายภาษาจีน ณมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู อาจารย์ และค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2559  ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนฃ