งานสำนักงาน งานแผน งบประมาณ และงานประกัน

 

 

 

ดาวน์โหลด (ปกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ดาวน์โหลด (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 

ดาวน์โหลด (คำนำ-สารบัญ-61) 

ดาวน์โหลด (แผนยุทธศาสตร์ระยะ-4-ปี-2561-2564) 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด (เอกสารคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

ดาวน์โหลด (บทที่ 1 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

ดาวน์โหลด (บทที่ 2 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

ดาวน์โหลด (บทที่ 3 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

ดาวน์โหลด (บทที่ 4 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

ดาวน์โหลด (บทที่ 5 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

ดาวน์โหลด (บทที่ 6 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

    

 

ดาวน์โหลด (องค์ความรู้การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร) 

ดาวน์โหลด (องค์ความรู้การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ) 

 

ดาวน์โหลด (เอกสารแบบรายงานการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน) 
ปกประชาสัมพันธ์สถาบัน      ดาวน์โหลด (เอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปกSAR56  

ดาวน์โหลด (เอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2556)

 

 ปกSAR2557  

ดาวน์โหลด (เอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2557)

 

06รากเหง้า2556  

 ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2556

 

 07รากเหง้า2557

 ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2557 (ปรับปรุง)

 

 IMG_7156         ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2558