งานสำนักงาน งานแผน งบประมาณ และงานประกัน

 

 

คลิกดาวน์โหลด (เอกสารแบบรายงานการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน)

 

ปกประชาสัมพันธ์สถาบัน      ดาวน์โหลด (เอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) 

 

 ปกSAR56  

ดาวน์โหลด (เอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2556)

 

 ปกSAR2557  

ดาวน์โหลด (เอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2557)

 

06รากเหง้า2556  

 ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2556

 

 07รากเหง้า2557

 ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2557 (ปรับปรุง)

 

 IMG_7156         ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2558