ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : สถาบันแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ค่านิยมหลักองค์กร : ทำงานด้วยจิตวิญญาณ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง

อัตลักษณ์ : ความหลากหลายทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในแอ่งสกลนคร

เอกลักษณ์ : สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้มีชีวิต

พันธกิจ :

1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในแอ่งสกลนคร และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

3. ทำนุบำรุงศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุแอ่งสกลนคร และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

กลยุทธ์ : 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

2. ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

4. สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน